University of Toronto Magazine University of Toronto Magazine

AndrewPyper_480

Andrew Pyper. Photo by Heidi Pyper